in

Ἡ νέα ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ προτείνει ὅτι ἡ ἰδεολογία τῶν ΛΟΑΤΚΙ θά πρέπει νά ὑπερισχύει τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας

Ἡ νέα ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ προτείνει ὅτι ἡ ἰδεολογία τῶν ΛΟΑΤΚΙ θά πρέπει νά ὑπερισχύει τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας
Ἡ ἔκθεση συμβουλεύει τίς κυβερνήσεις νά «ἐνθαρρύνουν τά θρησκευτικά ἱδρύματα νά ἐξετάσουν τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους οἱ ἐκπρόσωποι θά θεωρηθοῦν ὑπεύθυνοι σέ περιπτώσεις στίς ὁποῖες προωθοῦν διακρίσεις κατά τῶν ΛΟΑΤΚΙ καί ἄλλων ἀτόμων μέ διαφορετικό φῦλο».
Μιά πρόσφατα δημοσιευμένη ἔκθεση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν προτείνει ὅτι τά θρησκευτικά δικαιώματα πρέπει νά ὑποτάσσονται στά ὑποτιθέμενα δικαιώματα τῆς… ἀτζέντας ΛΟΑΤΚΙ καί τῶν ὑποστηρικτῶν της.
Ἡ ἔκθεση, πού δημοσιεύθηκε τόν Ἰούνιο ἀπό τά Ἡνωμένα Ἔθνη (ΟΗΕ) καί συντάχθηκε ἀπό τόν δικηγόρο Victor Madrigal-Borloz ἀπό τήν Κόστα Ρίκα, περιγράφει τόν ρόλο τῆς κυβέρνησης στήν πειθαρχία τῶν θρησκευτικῶν θεσμῶν πού ἀρνοῦνται νά προωθήσουν τήν ἰδεολογία ΛΟΑΤΚΙ.
«Τά ὅρια πού καθορίζονται στόν ἴδιο τόν σχεδιασμό τῆς Ἐλευθερίας Θρησκείας καί Πίστεως – συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τῶν LGBT ἀτόμων – εἶναι τό κλειδί γιά τήν πλήρη συμβατότητα τῆς Ἐλευθερίας Θρησκείας καί Πίστεως καί ὅλων τῶν ἐνεργειῶν πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν καταπολέμηση τῆς βίας καί τῶν διακρίσεων ἐναντίον τους», ἔγραψε ὁ Madrigal-Borloz, ὁ ἀνεξάρτητος εἰδικός τοῦ ΟΗΕ γιά τόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί τήν ταυτότητα φύλου.
Ἡ ἔκθεση δέν ὑπενθύμισε τόσο διακριτικά στά θρησκευτικά ἱδρύματα ὅτι θά τιμωρηθοῦν ἐάν δέν συμμορφωθοῦν μέ τήν ἀτζέντα ΛΟΑΤΚΙ. Τό ἔγγραφο δηλώνει ὅτι οἱ κυβερνήσεις πρέπει νά «ἐνθαρρύνουν τά θρησκευτικά ἱδρύματα νά ἐξετάσουν τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους οἱ ἐκπρόσωποι θά θεωρηθοῦν ὑπεύθυνοι σέ περιπτώσεις στίς ὁποῖες προωθοῦν διακρίσεις κατά τῶν ΛΟΑΤΚΙ καί ἄλλων προσώπων μέ διαφορετικό φῦλο».
Ὁ Jack Fonseca της Campaign Life Coalition εἶπε στό LifeSiteNews ὅτι ἡ ἔκθεση ἀποτελεῖ περαιτέρω ἀπόδειξη «ὅτι τά Ἡνωμένα Ἔθνη εἶναι οὐσιαστικά μιά κομμουνιστική, ἀντιχριστιανική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ὁ πρωταρχικός στόχος εἶναι νά καταστρέψει τόν Χριστιανισμό, τήν ἀτομική ἐλευθερία καί τή δημοκρατία».
Ὁ Madrigal-Borloz στόχευσε ἐπίσης τίς θρησκεῖες πού καταδικάζουν τίς ὁμοφυλοφιλικές πράξεις καί τόν τρανσέξουαλ ὡς ἁμαρτίες, γράφοντας: «Ὑπάρχουν σκοτεινές γωνιές ὅπου τά ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα θεωροῦνται ἁμαρτωλοί καί πολῖτες δεύτερης κατηγορίας πού πρέπει νά περιφρονοῦνται καί νά κακοποιοῦνται».
Ἡ ἔκθεση καταδίκασε ὁμοίως τις ἑρμηνεῖες τῶν ἰουδαιοχριστιανικῶν γραφῶν πού δηλώνουν τήν ὁμοφυλοφιλική συμπεριφορά ὡς ἁμαρτωλή. Ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἠθική της ὁμοφυλοφιλίας εἶναι «θέμα θεολογικῆς συζήτησης».
Ἐπιπλέον, ἡ ἔκθεση ἐξύμνησε πολλές ἀντιφρονοῦσες θρησκευτικές ὁμάδες, συμπεριλαμβανομένων των Καθολικῶν γιά τήν Ἐπιλογή, οἱ ὁποῖες προωθοῦν τίς ἀμβλώσεις παρά τό γεγονός ὅτι ἔρχονται σέ ἄμεση ἀντίθεση μέ τίς διδασκαλίες τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπαίνεσε ἐπίσης τούς Μουσουλμάνους γιά τίς Προοδευτικές Ἀξίες, οἱ ὁποῖες προωθοῦν τίς ὁμοφυλοφιλικές καί τράνς ἀξίες.
Σύμφωνα μέ τόν Madrigal-Borloz, τά ἄτομα μέ σύγχυση φύλου ἤ ἐκεῖνοι πού ὑποφέρουν ἀπό αἰσθήματα ὁμοφυλοφιλίας ἔχουν «δικαίωμα πρόσβασης στήν πνευματικότητα μέ ἴσους ὅρους μέ ὅλους τους ἄλλους».
Ἐνῶ ἔχει δίκιο ὅτι κάθε ἄτομο πρέπει νά ἔχει μιά σχέση μέ τόν Θεό καί νά αἰσθάνεται ὅτι Ἐκεῖνος τόν ἀγαπᾷ, ὁ Madrigal-Borloz παραπλανήθηκε καταλήγοντας στό συμπέρασμα ὅτι αὐτό σημαίνει ὅτι ἀναγκάζει ὅλες τίς θρησκεῖες νά ὑποστηρίξουν τήν ΛΟΑΤΚΙ ἰδεολογία.
«Γιά πολλά ἄτομα, ἡ θρησκεία τους εἶναι μέρος τοῦ θεμελίου τῆς αἴσθησης τοῦ ἐαυτού τους, ἡ πηγή τῆς ἀλήθειας», ὑποστήριξε.
«Ὅλοι οἱ πιστοί, συμπεριλαμβανομένων των ἡγετῶν θρησκείας καί πεποιθήσεων, ἔχουν σεξουαλικό προσανατολισμό καί ταυτότητα φύλου, καί ὅλα τά ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα ἔχουν πεποιθήσεις», ἀναφέρει ἡ ἔκθεση.
Ὁ Madrigal-Borloz συμβούλεψε τίς κυβερνήσεις νά χρησιμοποιήσουν θρησκευτικούς ἡγέτες καί θεσμούς γιά νά προωθήσουν τήν ὁμοφυλοφιλική καί τράνς ἰδεολογία στίς χῶρες τους.
Σέ ὅλη τήν ἔκθεση ὑπάρχει τό κοινό θέμα ὅτι ἡ σεξουαλικότητα καί ἡ ταυτότητα φύλου εἶναι θεμελιώδη δικαιώματα στό ἴδιο ἐπίπεδο, ἄν ὄχι ὑψηλότερο, ἀπό τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.
Ὑποστηρίζει ὅτι οἱ θρησκευόμενοι ἐργαζόμενοι στόν τομέα τῆς ὑγείας καί τά ἱδρύματα δέν θά πρέπει νά μποροῦν νά ἀρνοῦνται νά παρέχουν ἀμβλώσεις ἤ θεραπεῖες καί χειρουργικές ἐπεμβάσεις «ἐπιβεβαίωσης» τῶν τράνς.
Ἡ ἔκθεση ὑποστηρίζει περαιτέρω ὅτι οἱ πάροχοι ὑπηρεσιῶν καί ἀγαθῶν, ὅπως οἱ ἀρτοποιοί καί οἱ ἀνθοπῶλες, δέν θά πρέπει νά ἐπιτρέπεται νά ἀρνοῦνται τήν παροχή ὑπηρεσιῶν σέ πρόσωπα ἤ γεγονότα, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἐάν αὐτό ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
«Μιά προσέγγιση πού βασίζεται στά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀμφισβητεῖ ἄμεσα τίς οἰκογενειακές ἀντιλήψεις πού ἀποκλείουν τά ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα», δήλωσε ὁ Madrigal-Borloz.
Ὁ Fonseca προειδοποίησε ὅτι «ἡ ὑπεροχή τῶν ΛΟΑΤΚΙ εἶναι ἕνας σαφής καί ὑπαρκτός κίνδυνος γιά ὅλες τίς δυτικές δημοκρατίες, καί μάλιστα γιά κάθε ἔθνος στή γῆ. Καί ξεκάθαρα τώρα, μποροῦμε νά δοῦμε ὅτι ἡ ΛΟΑΤΚΙ ἰδεολογία ἦταν πάντα ἕνα ἐργαλεῖο ἔξυπνων μαρξιστῶν πού χρησιμοποιοῦσαν τόν ὁμοφυλοφιλικό «γάμο» καί τόν τρανσέξουαλ ὡς ὀχήματα γιά νά ὑπονομεύσουν τίς δυτικές δημοκρατίες καί ἔτσι, νά ἐπιτύχουν πιό γρήγορα μιά παγκόσμια δικτατορία».
«Τά λεγόμενα «δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων» δέν ἦταν ποτέ τό πραγματικό ἀντικείμενο», ἐξήγησε. «Πάντα ἦταν ἡ καταστροφή τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας. Βλέπετε, ὅταν μπορεῖτε νά πείσετε τό κοινό ὅτι ἡ τυραννία μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ σέ θρησκευτικές πεποιθήσεις ὡς ἔκφραση «ἀνθρώπινων δικαιωμάτων», αὐτό πού κάνατε εἶναι νά προετοιμάσετε τό κοινό νά ἀποδεχθεῖ ἄλλες μορφές τυραννίας».
Ὁ Φονσέκα, ἕνας Καναδός, ἀποκάλυψε περαιτέρω ὅτι «χρόνια πρίν ἡ κυβέρνηση τῶν Φιλελευθέρων [στόν Καναδᾶ] νομιμοποιήσει τόν ὁμοφυλοφιλικό «γάμο», προειδοποιήσαμε τούς πολιτικούς ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου C-38 θά ὁδηγοῦσε τελικά στήν παρανομία τῆς Βίβλου καί στούς πάστορες πού κήρυτταν τήν βιβλική ἀλήθεια νά βρίσκονται πίσω ἀπό τά κάγκελα».
«Ἡ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ καθιστᾷ σαφές ὅτι αὐτός εἶναι ὁ στόχος καί ἦταν πάντα, ἀκόμα κι ἄν δέν ἔχει ἀκόμη ὑλοποιηθεῖ πλήρως», πρόσθεσε.
«Πρέπει νά καταβληθεῖ κάθε προσπάθεια ἀπό τά κοινωνικά συντηρητικά κράτη μέλῃ τοῦ ΟΗΕ γιά νά ἀπορριφθεῖ αὐτή ἡ ἔκθεση καί νά ἀποτραπεῖ ἡ ἐπίσημη ἔγκρισή της», ἔκανε ἔκκληση ὁ Fonseca. «Ὅπως μέ ὅλες τίς τυραννίες τοῦ παρελθόντος, αὐτή ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα σέ γκουλάγκ γεμᾶτα μέ Χριστιανούς, καί πολύ πιθανόν, σέ ἕνα σωρό κρανία».
Ἡ ἔκθεση τοῦ Madrigal-Borloz ἔρχεται καθώς πολλές χῶρες ἀρχίζουν νά ἀντιτίθενται στήν ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤΚΙ καί νά ἐπιστρέφουν στίς παραδοσιακές τους ἀξίες.
Τό 2021, ὁ Οὗγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ὄρμπαν ψήφισε νόμο κατά τῆς προώθησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας σέ ἀνηλίκους «γιά νά προστατεύσουμε τά παιδιά μας». Παρά τήν πίεση, ἡ Οὑγγαρία παραμένει σταθερή στήν ἀφοσίωσή της στούς νόμους ὑπέρ τῆς οἰκογένειας, ἀκόμη καί ὅταν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ψήφισε νά παγώσει τή βοήθεια 11,5 δισεκατομμυρίων εὐρώ πρός τή χώρα.
Τόν Ἀπρίλιο, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐγκάντα Yoweri Museveni, ὁ ὁποῖος ἔχει δεχτεῖ ἐπανειλημμένες ἐπιθέσεις ἀπό δυτικούς ἡγέτες γιά τήν κατηγορηματική ἄρνησή του στήν ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, μίλησε στήν πρώτη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη γιά τίς Οἰκογενειακές Ἀξίες καί τήν Κυριαρχία. Τό θέμα τῆς ἐκδήλωσης ἦταν «Προστασία τοῦ ἀφρικανικοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν οἰκογενειακῶν ἀξιῶν» καί συμμετεῖχαν ἡγέτες ἀπό περισσότερες ἀπό 22 ἀφρικανικές χῶρες καί τό Ἡνωμένο Βασίλειο.
Ὁμοίως, τόν Μάϊο, 22 παραδοσιακές χῶρες ἑνώθηκαν γιά νά ἀντιταχθοῦν στήν «περιεκτική σεξουαλική ἐκπαίδευση» γιά παιδιά στήν ἐτήσια Ἐπιτροπή γιά τόν Πληθυσμό καί τήν Ἀνάπτυξη στά Ἡνωμένα Ἔθνη.

Report