Μόρφου Νεόφυτος: «Χαῖρε Ζωὴ μυστικῆς εὐωχίας».

Report