in

Ο δαιμονισμένος της Ευρώπης…

Ο δαιμονισμένος της Ευρώπης…
UNSPECIFIED - MARCH 20: Tower of Babel, 1563, by Pieter Bruegel or Brueghel (1525-1530 circa-1569), oil on canvas, 114x155 cm. (Photo by DeAgostini/Getty Images)

Χαίρεται

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. 

Λουκ. 8,26
Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν…

Στην χώρα των Γαδαρηνών όλα κυλούσαν φαινομενικά  ήρεμα, υπό την κυριαρχία  του σατανά όλη η χώρα και οι κάτοικοι της. Το μυαλό στην δουλειά τους, στις ενδιάμεσες διασκεδάσεις, στον πλουτισμό τους και μόνο ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. Ο μόνος  που αντιστεκόταν  στον σατανά είχε εκδιωχθεί  μακριά τους και πάλευε με την λεγεώνα των δαιμόνων. Ζούσε δαιμονισμένος στα μνήματα, τρόμαζε τους περαστικούς και βασανιζόταν νύχτα μέρα.

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. 

Λουκ. 8,37        
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν.

Στα περίχωρα της Χώρας των Γαδαρηνών εμφανίστηκε ο Χριστός, θέλοντας να ελευθερώσει τον μόνο που άξιζε και να δώσει μία ευκαιρία στους υπόλοιπους. Παρ όλο που ως Θεός γνώριζε ότι δεν θα τον δεχόταν, αυτός δεν τους δεν τους εγκατέλειψε, μέχρι έως ότου του του ζήτησαν να φύγει και εκεί τότε τους εγκατέλειψε, αφού αυτοί το θέλησαν. Αποδεικνύοντας ότι φεύγει μόνο αν του το ζητήσουμε. Η παρουσία του τους προκαλούσε φόβο, λόγω  του δαιμονικού πνεύματος  που είχαν, δεν τον άντεχαν, όπως φαίνεται και από την συνομιλία που είχαν μαζί του, ένοιωθαν όπως και οι δαίμονες τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το τελευταίο βιβλίο, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Αποκ. 17,5        
καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.

Η δύση, η Ευρώπη είναι η χώρα των Γαδαρηνών, η Ελλάδα  ο δαιμονισμένος της Ευρώπης που αντιστέκεται Αντιστέκεται και  περιμένει τον Κύριο να τον ελευθερώσει, εκεί στα περίχωρα που περιφέρεται τρομάζοντας τους περαστικούς. Αυτή είναι η κατάσταση, μία διεφθαρμένη ηθικά, πνευματικά δύσης ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆςπου απολαμβάνει τους πρόσκαιρούς καρπούς ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν.

Μία δύση, η Ευρώπη, μην αντέχοντας  την παρουσία του Χριστού, όταν και κατέκτησε την Ευρώπη η Ρωμανική αυτοκρατορία, του ζήτησε εδώ και δεκαετίες ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν. Άλλαξαν τον Χριστό μέ διάφορα βολικά  είδωλα, ξόανα, πάπες. βολικούς Θεούς που λατρεύουν και δεν τους ελέγχουν για τους φόνων αὐτῶν, τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν, τῆς πορνείας αὐτῶν, τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το τελευταίο βιβλίο, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Αποκ. 17,2
μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

Ο δαιμονισμένος Ελληνικός λαός, δεν έχει παραδοθεί εξ ολοκλήρου στην πορνεία, αλλά υπάρχει ακόμα προζύμι Έξω στα περίχωρα το λήμμα αντιστέκεται και περιμένει τον Χριστό να το ελευθερώσει από τα δεσμά του σατανά, της λεγεώνας των δαιμόνων. Δεν υποτάσσεται και έτσι βασανίζεται ανελέητα από τους δαίμονες, μέσα στα σπίτια καυγάδες, διαζύγια, παιδιά και γονεις ερείπια, στα ψυχιατρεία, στα νοσοκομεία, στις κλινικές, παντού πόνος, αγώνας το λήμμα αντιστέκεται.

Αλυσοδεμένο δεν παραδίδεται αρνείται ταυτότητες και υποταγές, δεν γίνεται ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ, περιμένει τον Κύριο, τον λυτρωτή του.

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, το ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. 

Λουκ. 12,32      
Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

Ένας δαιμονισμένος, βασανισμένος, δεμένος χειροπόδαρα λαός, στα περίχωρα μιάς  χώρας των Γαδαρηνών. Της Ευρώπης, της σύγχρονής Βαβυλώνας, περιμένοντας τον Χριστό να γυρίσει και να τον ελευθερώσει. Ένα κρυμμένο λήμμα που βασανίζεται, δέρνεται, αλλά δεν παραδίδεται, μετανοεί, αυτό θα φέρει τον Χριστό πίσω και τα γουρούνια στον πνιγμό, την καθορισμένη από τον Θεό ωρα, Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον.

Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών.

Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 

Γ.Μ 

 

 

 

 

 

Report