Ὅσιος Γέρων Ἐλπίδιος: «Χριστὸς μεθ΄ ἡμῶν στήτω» (18.10.2020)

Report