in

Τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα ὑπὸ τὴν «αἰγίδα» τοῦ Φαναρίου

Τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα ὑπὸ τὴν «αἰγίδα» τοῦ Φαναρίου

Τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα ὑπὸ τὴν «αἰγίδα» τοῦ Φαναρίου

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, Θεολόγος

Ἀνεβλήθη ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κων/λεως

  Τὴν 12ην Ἀπριλίου ἐκυκλοφορήθη ὁ «Ο.Τ.» μὲ πρωτοσέλιδον πρόσ­­κλησιν διὰ εἰρηνικὴν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας ἐπὶ τῇ ἀφίξει τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως εἰς Περιστέρι Ἀττικῆς. Τὴν παραμονὴν καὶ ἀφοῦ ὁ «Ο.Τ.» εὑρίσκετο εἰς πορείαν διανομῆς, τὸ Φανάρι ἀνεκοίνωσε τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐπισκέψεώς του, καίτοι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θὰ ἦτο εἰς Ἀθήνας. Τί συνέβη;

  Κατ’ ἀρχάς, τὸ προφανές: εἶχεν ἤδη διαρρεύσει τὸ γεγονὸς τῆς συγκεντρώσεως καὶ τόσον ὁ προσκεκλημένος, ὅσον καὶ οἱ ἰθύνοντες, δὲν θὰ ἤθελον νὰ εὑρεθοῦν εἰς δυσχερῆ θέσιν, μία «ἑόρτιος» ἐκδήλωσις νὰ καταλήξη λίαν δυσφημιστικὴ καὶ νὰ ἐπιφέρη τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὰ σχεδιαζόμενα (ὄχι προσδοκώμενα δι’ ὅποιον ἔχει νοῦν) ἀποτελέσματα. Ἄλλωστε δὲν ἐπρόκειτο δι’ ἑπτασφράγιστον μυστικόν, καθὼς ἤδη τὸ κλίμα εἶχε διαμορφωθῆ πρὸ πολλοῦ καὶ μὲ τὸν «Ο.Τ.» νὰ προειδοποιῆ εἰς τὸ προηγηθὲν φύλλον του τὸν Κων/λεως μὲ τὸ κεντρικὸν ἄρθρον «Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πυροδοτεῖ τὸν λαὸν» (ἀρ. φ. 2490/5.4.2024).

  Αὐτὸ ὅμως ἀποτελεῖ μόνον τὴν δευτερεύουσαν αἰτίαν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι θὰ ἠδύναντο ἀστυνομικαὶ δυνάμεις νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς συγκεντρωθέντας ἢ νὰ μεταβληθῆ ἡ ὥρα ἀφίξεως τοῦ Κων/λεως, διὰ νὰ ἀποφευχθῆ δυσάρεστος διὰ τὸν ἴδιον ἔκπληξις. Ποία ἦτο ἡ πρώτιστος αἰτία;

Στηρίζει φιλοσοδομίτας

  Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἶχε προγραμματισθῆ διὰ τὴν 16ην Ἀπριλίου καὶ ὥραν 5.30 ἀπογευματινήν. Τὴν αὐτὴν ὥραν ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κ. Μητσοτάκης ἦτο ὁ κεντρικὸς ὁμιλητὴς εἰς τὴν 9ην Διεθνῆ Διάσκεψιν διὰ τοὺς Ὠκεανοὺς («Our Ocean Conference 2024», 15-17 Ἀπριλίου 2024) εἰς τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος» εἰς τὸ Φαληρικὸν Δέλτα τοῦ Πειραιᾶ. Ὁ Κων/λεως ἦτο καὶ ὁ ἴδιος προσκεκλημένος εἰς τὸ συνέδριον καὶ δὲν ἦτο ἑπομένως δυνατὸν νὰ ἀπουσιάζη τὴν ὥραν, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ὡμίλει ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἡ γενικὴ παρουσία του εἰς τὸ συνέδριον καὶ ἡ συγκεκριμένη ἀπουσία του κατὰ τὸν χρόνον, ὅπου ὁ κ. Μητσοτάκης θὰ ἦτο εἰς τὸ βῆμα τοῦ συνεδρίου, θὰ ἔδιδε τὴν ἐντύπωσιν (εἰς τὴν καλυτέραν περίπτωσιν) ὅτι ὑπῆρξεν ἐσφαλμένος προγραμματισμός, τὸ ὁποῖον θὰ ἐξέθετε τὸ Φανάρι, (εἰς τὴν χειροτέραν περίπτωσιν) ὅτι ἀποδοκιμάζει καὶ ὁ «Οἰκουμενικὸς» τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος, διὰ τὸν σοδομιτικὸν νόμον, τὴν συγκάλυψιν τῶν Τεμπῶν, τὰς παρανόμους ὑποκλοπάς, τὸ πολλὰ χωλαῖνον κράτος δικαίου κ.ἄ.

  Ὁ Κων/λεως ὅμως ὄχι μόνον δὲν ἀποδοκιμάζει τὸν ἐπαίσχυντον νόμον (πῶς ἄλλωστε, ὅταν ὁ ἴδιος κατὰ δήλωσίν του ἔχει παλαιὸν φίλον τὸν προβεβλημένον σιωνιστὴν Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ κ. Μπάϊντεν, τὸν καθιερώσαντα τὸν Ἰούνιον ὡς μῆνα τῶν ὁμοφυλοφίλων), ἀλλὰ συνεχίζει κανονικῶς τὰς ἐπαφάς του μὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ πρόσωπα ὄχι μόνον τῆς Κυβερνήσεως ἀλλὰ –ὡς  μὴ ὤφειλε- καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως π.χ. κ. Στ. Κασσελάκην. Ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ὑπόλοιπα ζητήματα ἐπιμελῶς ἀποφεύγει οἱανδήποτε ἔστω νύξιν, καίτοι ἔχει τὸ νόμιμον δικαίωμα νὰ διαμαρτυρηθῆ ἐντόνως. Ἂς μὴ λησμονῆ κανεὶς ὅτι ἀνάμεσα εἰς τοὺς ὑπὸ παρακολούθησιν ἐφέρετο καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως, Ἱεράρχης τοῦ Φαναρίου, ὁ ὁποῖος ἄλλοτε ἔχαιρεν εἰδικῆς ἐκτιμήσεως καὶ μεταχειρίσεως ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Δὲν τὸν τύπτει ἡ συνείδησίς του διὰ ζητήματα δημοκρατικῆς εὐαισθησίας; Ἔχει τόσον ἀλλοτριωθῆ ἀπὸ τὸ σουλτανικὸν «πολίτευμα» τῆς Τουρκίας, καθὼς διετέλεσε καὶ ἀξιωματικός τοῦ ἐκεῖ στρατοῦ, δηλ. διῆλθε μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα; Προφανῶς, συμβαίνει ὅ,τι καὶ μὲ τὰ ἐκκλησιαστικά… Θὰ σχολιάσωμεν αὐτὸ ἐν συνεχείᾳ. Πρὶν ὅμως ἀπὸ αὐτὸ ἂς ὁλοκληρώσωμεν τὰ μέχρι τοῦ­δε, γράφοντες μετ’ ἐπιγνώσεως ὅτι ἐπ’ οὐδενὶ ὁ ἴδιος καὶ τὸ Φανάρι δὲν θὰ «ἔχανε» τὴν ὁμιλίαν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀκόμη καὶ ἂν Πρωθυπουργὸς ἦτο ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης.

Ὁ Περιστερίου ἐκτίθεται ἀνεπανόρθωτα

  Ἐφ’ ὅσον δὲν ἐπιθυμεῖ κἄν –διὰ νὰ ὑποστηρίξη τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος- νὰ δοθῆ ἡ ἀμυδρὰ ἐντύπωσις ἔστω διὰ τὸ «πόπολο» ὅτι δὲν συμμερίζεται τὰς ψυχολέθρους ἐνεργείας τοῦ ἀφωρισμένου κ. Μητσοτάκη, πόθεν προῆλθεν αὐτὴ ἡ παλινδρόμησις, ἡ ὁποία τελικῶς ἐξέθεσε τὸν Σεβ. Περιστερίου κ. Γρηγόριον (Παπαθωμᾶ); Ἡ ἀκύρωσις αὕτη ἐνίσχυσε τὸν Πρωθυπουργόν, ἀλλ’ ἄφησεν ἔκθετον τὸν Μητροπολίτην. Ποῖον μάλιστα Μητροπολίτην; Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἐξετέλεσε μὲ ἀφοσίωσιν πᾶσαν ὑπηρεσίαν ὅταν εἰργάζετο εἰς τὸ κλῖμα τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως, μένων «πιστὸς ἄχρι θανάτου» (πνευματικοῦ;), ἀλλὰ ὁμοῦ μετὰ τοῦ τότε Χριστουπόλεως (νῦν Αὐστραλίας κ. Μακαρίου) ὑπῆρξεν ὁ ἕτερος στῦλος, ὁ μέγας ἀρχιτέκτων τοῦ «Οὐκρανικοῦ», τὸ ὁποῖον ἐδίχασε τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὄχι ἁπλῶς ἠγνόησεν ἂν καὶ Καθηγητὴς Κανονικοῦ Δικαίου Ἱεροὺς Κανόνας, ἀλλὰ ἔφθασεν εἰς σημεῖον νὰ ὑποστηρίζη ἄρσεις αὐτοκεφαλιῶν καὶ διοίκησιν τῆς ὅλης Ἐκκλησίας ἀπὸ μόνα τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα! Πῶς τοιοῦτον «ἐργάτην» ἐγκατέλειψεν «ἐπὶ ξύλου κρεμάμενον» ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος; Πῶς πέντε ἡμέρας πρὸ τῆς ἐλεύσεως ἄφησεν αὐτὸν «εἰς τὰ κρύα τοῦ λουτροῦ»;

  Ἐξετέθη διπλῶς ὁ Περιστερίου, διότι εἶχε μεταβῆ μὲ τὸν Δήμαρχον τῆς περιοχῆς κ. Ἀνδρέαν Παχατουρίδην, διὰ νὰ προσκαλέσουν τὸν Κων/λεως. Τίνος ἰδέα ἦτο; Δύσκολον νὰ ἦτο τοῦ Δημάρχου, διότι ὅστις γνωρίζει καὶ τὸν Ἱεράρχην καὶ τὸν Δήμαρχον, εὐκόλως συμπεραίνει ποῖος ἦτο ὁ παρακινητής. Τὴν 25ην Φεβρουαρίου ἦσαν ἀμφότεροι εἰς τὸ Φανάρι καὶ ἔλαβον διπλῆν ὑπόσχεσιν ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον ὅτι τὴν 16ην Ἀπριλίου θὰ ἐπισκεφθῆ τὴν περιοχὴν (ἂς μὴ σχολιάσωμεν ὅτι εἶναι ἀντιπαραδοσιακὴ ἡ ἑορτὴ 50 ἐτῶν «γενεθλίων» τῆς Μητροπόλεως, ὅπως ἐπίσης ὅτι ἡ πρόσκλησις νὰ παραστῆ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν περιποιεῖ τιμὴν εἰς οὐδένα, ὄχι μόνον διὰ τὰ ὅσα ἔχει διαπράξει, ἀλλὰ κυρίως διότι παρουσιάζεται εἰς τὴν κοινὴν γνώμην ὡς ἡ «ἀτραξιὸν» τοῦ πανηγυριοῦ…). Πῶς καὶ διατί ἡ ὑπόσχεσις (τόσον κῦρος ἔχουν αἱ ὑποσχέσεις τοῦ καυχωμένου ὡς «Οἰκουμενικοῦ»;) μετεβλήθη ἐντὸς μηνός;

  Ἡ πραγματοποίησις τοῦ συνεδρίου ἦτο γνωστὴ ἐπισήμως τουλάχιστον ἀπὸ τὸν Αὔγουστον τοῦ 2022(!), ὅταν ὁ κ. Μητσοτάκης εἶχε συναντηθῆ μὲ τὸν εἰδικὸν ἀπεσταλμένον τῶν ΗΠΑ διὰ τὸ κλῖμα κ. John Kerry. Ἂν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἐγνώριζε τὸ πρόγραμμα, πῶς ὑπεσχέθη εἰς τὸν Περιστερίου; Τώρα, ὅπου γνωρίζει τὸ πρόγραμμα, διατί δὲν παρατείνει τὴν ἐπίσκεψίν του κατὰ μίαν ἡμέραν, ὥστε νὰ γίνη δεκτὸς εἰς τὸ Περιστέρι; Ποία εἶναι αὐτὴ ἡ «ἔκτακτη τροποποίησις» εἰς τὸ πρόγραμμα, τὴν ὁποίαν ἀναφέρει ἀνακοίνωσις τῆς Ἱ. Μ. Περιστερίου, καὶ ἡ ὁποία ἐμποδίζει τὸν Πατριάρχην ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν; Διατί δὲν ἀναφέρουν συγκεκριμένον λόγον; Διατί ἡ Ἱ. Μ. Περιστερίου ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν μὲ μίαν ἡμέραν καθυστέρησιν ἐν σχέσει πρὸς τὸν Δῆμον Περιστερίου; Διατί τὸ Φανάρι δὲν ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν;

«Yes, sir!»

  Ὅλα λύονται, ἐὰν σκεφθῆ κανεὶς τὸν οὐσιαστικὸν λόγον, διὰ τὸν ὁποῖον παρελαύνει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ἔρχεται, διὰ νὰ τιμήση τοὺς Ἐπισκόπους, ἀλλὰ διὰ νὰ ὑπηρετήση τοὺς γεωπολιτικοὺς σκοπούς. Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2022 ἀφορμὴ ἦτο «ὁ πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς τῆς Συνάξεως τῶν ἕξι Ἁγίων τῆς Θάσου», ἐνῶ αἰτία ἦτο ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου, διὰ τοῦ συλλείτουργου μὲ τὸν Ἀθηνῶν. Αὐτὴν τὴν φορὰν μόνη καὶ ἀποκλειστικὴ προτεραιότης του εἶναι ἡ συμμετοχὴ εἰς τὸ συνέδριον. Διατί;

Τὸ παρὸν συνέδριον δὲν εἶναι μία συνάντησις, τὴν ὁποίαν διοργανώνει ὁ ΟΗΕ ἢ κάποιος περιβαλλοντικὸς φορεύς, ἀλλὰ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ. Θεσμός, τὸν ὁποῖον καθιέρωσεν ἀπὸ τὸ 2014 καὶ ἀποτιμᾶ τὸ ἴδιον τὴν μέχρι σήμερα προσφορὰν του εἰς 128 δίς. Ὅλα εἶναι δολλάρια… Οὐάσιγκτον, Χιλή, Μάλτα, Μπαλὶ (Ἰνδονησία), Νορβηγία, Δημοκρατία Παλάου, Παναμᾶς καὶ Ἑλλάδα (τὸ 2025 θὰ λάβη χώραν εἰς τὴν Νίκαιαν τῆς Γαλλίας) εἶναι αἱ περιοχαί, εἰς τὰς ὁποίας ἔχει φιλοξενηθῆ τὸ συνέδριον. Ἡ ἐπιλογὴ συνδέεται μὲ χώρας αἱ ὁποῖαι εἴτε εἶναι ἐξηρτημέναι ἀπὸ τὰς ΗΠΑ εἴτε ἀναπτύσσουν σημαντικὰς συμφωνίας. Αἱ ΗΠΑ δημιουργοῦν μίαν παράλληλον δομὴν πρὸς τὸ ΝΑΤΟ, καθὼς τὸ ΝΑΤΟ δὲν δύναται νὰ δικαιολογήση συμμαχίας εἰς πᾶν σημεῖον τοῦ πλανήτου, ὥστε νὰ καταδείξουν τὴν ἡγεμονίαν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς μὲ ἤπιον διπλωματικὸν τρόπον.

Ἡ οἰκολογία προσφέρει τὴν πλέον ἀποδεκτὴν ἀπὸ τὴν κοινὴν γνώμην πρόφασιν καὶ εἶναι ἄμεσον τὸ ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἐπικαιρότητα. Διακεκαυμέναι καὶ μὴ ζῶναι σχετίζονται καὶ μὲ τὴν προστασίαν τῆς θαλάσσης: ἡ Οὐκρανία εἶναι παραθαλασσία, τὰ κοιτάσματα πετρελαίου εὑρίσκονται μεταξὺ Κύπρου – Ἰσραὴλ – Αἰγύπτου, σενάρια διὰ σύνδεσιν τῆς Γάζας μὲ τὸν κόλπον τῆς Ἄκαμπα, δρᾶσις τῶν Χούθι εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν, διακηρύξεις τῆς Τουρκίας διὰ διάνοιξιν παρακαμπτηρίου τῶν Στενῶν τοῦ Βοσπόρου, συζητήσεις περὶ τῆς ΑΟΖ εἰς τὸ Αἰγαῖον, μεταναστευτικαὶ ροαὶ ἀπὸ Ἀφρικὴν εἰς Ἰταλίαν, Μάλταν, Ἑλλάδα κ.ἄ. Παραλλήλως μὲ αὐτά, τοιούτου εἴδους «φόρουμ» αἰτιολογοῦν αὐθορμήτως καὶ τὴν συμπερίληψιν καὶ ἄλλων παραγόντων π.χ. θρησκευτικοὶ λειτουργοί. Ὅλοι ὑπὸ μίαν σημαίαν: τῆς ἀμερικανικῆς σταυροφορίας ὑπὲρ τῆς τῶν Ὠκεανῶν ζωῆς…

Ἄγγελμα πολεμικῆς συρράξεως

  Καθ’ ἥν στιγμὴν ἡ μόνη κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριον προβαίνει εἰς συνοδικὰ ἀνακοινωθέντα διὰ παραβίασιν τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων, μένεται ὁ πόλεμος εἰς Οὐκρανίαν μὲ δεκάδας θύματα, δημιουργεῖται μεταναστευτικὸν ρεῦμα εἰς τὰς ὁμόρους περιοχὰς καὶ ὁ Ζελένσκι προειδοποιεῖ διὰ πιθανὴν ἐπέκτασιν τοῦ πολέμου εἰς τὴν Εὐρώπην, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν… φαλαινῶν;

  Δὲν θὰ ἦτο ποτὲ ἱκανὴ ἡ ματαιοδοξία τοῦ τίτλου «Πράσινος Πατριάρχης» νὰ ἐξασφαλίση μίαν θέσιν εἰς τοιούτου εἴδους διασκέψεις, ὅπου τὰ συμφέροντα εἶναι ἀσύλληπτα. Τὰς ἀπαντήσεις δίδουν μᾶλλον ὅσα ἐγράφησαν παραμονὰς τοῦ συνεδρίου εἰς τὴν ἱστοσελίδα «The Atlantic» εἰς τὸ ἄρθρον «Clash of the Patriarchs»:

«…ὁ ἀγώνας μεταξὺ Βαρθολομαίου καὶ Κύριλλου εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὴν Οὐκρανία. Εἶναι μία μάχη γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ, μία πίστη μὲ 300 ἑκατομμύρια πιστοὺς σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ χάσμα ἔχει προκαλέσει συγκρίσεις μὲ τὸ Μεγάλο Σχίσμα, τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ μία χιλιετία χώριζε τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ καὶ τὴν Καθολικὴ Δύση. Ἀπὸ τὴ μία πλευρά, ὁ Βαρθολομαῖος πέρασε τρεῖς δεκαετίες προσπαθώντας νὰ κάνει τὴν Ὀρθοδοξία πιὸ συμβατὴ μὲ τὸν σύγχρονο φιλελεύθερο κόσμο. Προτρέπει ἀνοικτὰ τοὺς πιστοὺς νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἐξέλιξη καὶ ἄλλες ἐπιστημονικὲς ἀρχές. Ὑπῆρξε παθιασμένος ὑπέρμαχος τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. Καί, ὅπως ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ἔχει προωθήσει ἀθόρυβα μία πιὸ ἀποδεκτὴ στάση ἀπέναντι στὴν ὁμοφυλοφιλία…».

Τὸ συνέδριον δίδει ἕνα μήνυμα πρὸς τὴν οἰκουμένην διὰ τὸ ποῖοι εἶναι ἀπολύτως συντεταγμένοι μὲ τὰς ΗΠΑ ἀπέναντι εἰς τὸ ἀνατολικὸν μπλόκ.

Πρότριτα, τὸ ΥΠΕΞ Ἑλλάδος ἐπραγματοποίησεν ἐκδήλωσιν διὰ τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ+(Ποῖα ἆραγε, ὅταν ἔχουν ἱκανοποιηθῆ ὅλα; Ἢ μήπως ἕπεται ἡ πολυγαμία, πάγιον αἴτημα τῶν ὀργανώσεών τους;). Εἶναι ἐνδεικτικὸν ὅτι ἔχει ἀφομοιωθῆ κατὰ πάντα μὲ τὴν πολιτικὴν τῶν ΗΠΑ (ἂς ἐνθυμηθῶμεν καὶ τὴν ἐνεργὸν συμμετοχὴν τοῦ Πρέσβεως τῶν ΗΠΑ εἰς τὴν Ἑλλάδα τοῦ ἑλληνοαμερικανοῦ κ. Γεωργίου Τσούνη εἰς τὴν ὁμοφυλοφιλικὴν παρέλασιν), τὴν ἀπόλυτον ἰσοπέδωσιν τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δίδει τὸ παρόν, διὰ νὰ προδιαγράψη τὸ μέλλον: τὴν ταύτισιν τῆς Ὀρθοδοξίας ἔπειτα ἀπὸ τὴν «ἀποπομπὴν» τῶν Σλάβων μὲ τὴν «ὀρθὴν πλευρὰν τῆς ἱστορίας» κατὰ τὸν ἐπικείμενον Γ΄ Παγκόσμιον. Ἤδη τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Ἰρὰν κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ ἀνεχαίτισαν Ἀγγλία καὶ ΗΠΑ…

πηγή

»»»»»»  ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ  ««««««Report